Gå till innehållet

En central del av värdegrunden för vår verksamhet

Vi på Nationaloperan och -baletten arbetar med hjärtat. Vårt arbete är väldigt betydelsefullt för oss, men framför allt borde det vara det även för andra. Därför är det också viktigt att se till att samhället och miljön runt omkring oss mår bra.

Ansvar är ett av de fyra värden som definieras i Nationaloperans och -balettens strategi som sträcker sig fram till 2025. Ansvarsarbetet styrs av målen och mätarna i vår strategi. De väsentliga dimensionerna i vårt ansvarsarbete är ekonomiskt och konstnärligt ansvar gentemot samhället, ansvar för personalen samt miljöansvar.

På den här sidan lyfter vi fram några exempel på vad vårt ansvar handlar om. Ansvarsarbetet innebär att vi ständigt utvecklas och utvecklar, så vi uppdaterar sidans innehåll regelbundet.

FN:s mål för hållbar utveckling

Vi har förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling. Av dem valde vi 2021 fem huvudmål som Operans och Balettens verksamhet främjar mest: God utbildning, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt Fredliga och inkluderande samhällen. Vi analyserar alltid fokusområdena i vår verksamhet med hänsyn till hur de främjar dessa mål. Vi utvecklar därtill vår ansvarsrapporteringen utgående från dem.

 

Konstnärligt ansvar

Vi är Finlands enda professionella opera- och baletthus och betjänar därmed hela det omgivande samhället genom att erbjuda högklassiga opera- och balettupplevelser för olika publik- och åldersgrupper i hela Finland. Vi satsar allt mer på att våra föreställningar ska avspegla moderna värden och tilltala olika åldersklasser och personer med olika bakgrund. Arbetet är långsiktigt, eftersom produktionsprocessen för enskilda opera- och balettproduktioner tar flera år och vissa produktioner finns på repertoaren i åratal, till och med i decennier.

Stage24 tar upplevelsen till dig

Även om vi i huvudsak är verksamma i Helsingfors, kan vi med vår virtuella scen Stage24 erbjuda opera- och balettupplevelser och annat innehåll för hela Finland och ofta även för hela världen.

Då vi under det första coronaåret 2020 inte kunde uppträda i Operahuset, ökade vi vårt digitala innehåll rejält för att ge människor en möjlighet att koppla av från vardagen. Det var fint att så många hittade till Stage24 – besökarantalet ökade sjufalt jämför med året innan.

För att våra föreställningar ska vara tillgängliga för så många som möjligt, samarbetar vi med Helsingin Sanomat och Yle samt internationellt med den europeiska kulturkanalen ARTE samt webbtjänsten OperaVision.

Målet mångfald

Vi arbetar för att mångfald och jämlikhet ska beaktas, genomföras och synas i såväl arbetsgemenskapen, publiken som verken. Vi arrangerar mångfalsutbildning för hela personalen och 2021 grundade vi ett studie- och diskussionsforum om dessa frågor för de anställda.

I många klassiska opera- och balettverk skildras exempelvis representanter för etniska minoriteter med hjälp av stereotypier. Det är viktigt att diskutera hur dessa verk kan anpassas till dagens situation så att deras konstnärliga kärna bibehålls. Eftersom föreställningarnas produktionsprocess tar flera år, går det långsamt att påverka innehåll och lösningar. Men också snabba förändringar är möjliga: till exempel i baletten Pippi Långstrump omarbetade vi scenen som beskriver ursprungsbefolkningen i Nya Zeeland innan verket återkom till vår repertoar i augusti 2022.

Teetanssit kuvituskuva

Avgiftsfri kultur

Varje månad kommer veckan när Almisalens foajé fylls av energiskt krypande bebisar på väg till konsstunden just för dem. Och de dagar när balkongfoajén ekar av småbarns skratt och ivriga råd åt de medverkande i Minioperorna. Dessa stunder påminner även oss anställda om en viktig del av vår verksamhet – publikarbetet som erbjuder avgiftsfria föreställningar och inkluderande konstnärlig verksamhet för alla åldrar runt om i Finland.

En kanske lite mer osynlig, men väldigt viktig form av publikarbete är vårt samarbete med skolor – det inbegriper bland annat dansverkstäder och operaföreställningar som inövas tillsammans med professionella musiker.

För seniorer arrangerar vi eftermiddagsdans i Operahusets huvudfoajé. Dessa Tedanser sänds också direkt och följs bland annat på servicehem på olika håll i Finland.

Läs mer om de olika formerna av vårt publikarbete.

Vi använde en intimitetskoordinator på repetitionerna av operan Salome.

Vi arrangerar i genomsnitt 339 avgiftsfria föreställningar årligen.

Vi nådde 1,2 miljoner människor digitalt 2021 i samarbete med Yle och Helsingin Sanomat.

Miljöansvar

Vi identifierar och minimerar aktivt miljöpåverkan från vår verksamhet. Det här gör vi bland annat genom att digitalisera kundtjänsten och våra interna processer, utveckla ljussättningens och scenteknikens energieffektivitet samt i all verksamhet välja miljövänliga material och effektivisera återvinningen.

Målet ett kolneutralt hus

Den första beräkningen av och rapporten över Operans och Balettens koldioxidavtryck gjordes 2021 (baserat på uppgifter från 2019).

De största utsläppen från vår egen verksamhet uppstår av köpta produkter och tjänster (56 %), de näststörsta av produktionsvaror (14 %). I scenografin härrör den störa delen av utsläppen från anskaffning och användning av metallprodukter, på scenen från elektronik och i kostymateljén från anskaffning av tyger och textilier.

”Vi beräknade också koldioxidbelastningen från tre olika, men var och en på sitt sätt typiska produktioner. Av dessa hade scenografin för baletten Pippi Långstrump den minsta belastningen, eftersom den bygger på traditionella träkonstruktioner.” – Tapio Säkkinen, chef för kulissverkstaden och husets miljöansvariga

I fortsättningen kommer regelbundet utförda beräkningar att hjälpa oss inrikta resurser på miljöansvariga åtgärder och att följa upp deras genomslag.

Materialens nya liv

Fastän metallprodukter utgör under 10 procent av våra årliga anskaffningar av scenografimaterial, står metaller för den största delen av kulissverkstadens utsläpp. Vi undersöker för närvarande möjligheten att ersätta metalldelar med I-balkar i trä som används i byggindustrin.

När en produktion kommer till slutet av sin föreställningscykel separerar vi kulissernas olika material för återvinning. Vi levererar också kulissdelar och möbler till tjänster inom den cirkulära ekonomin.

Vid renovering tar vi tillvara produkter som kan användas till reparation på andra håll i fastigheten. Exempelvis när omklädningsrummen förnyades sparade vi gröna glasdörrar i gott skick.

Kostymateljéns tillskärnings- och lumpavfall skickar vi till ett inhemskt företag som förädlar textilfibrer till produkter för bland annat industriservice. Större bitar av tillskärningsavfall ger vi också till daghem som pysselmaterial. Dräktskatter får nytt liv genom ändringar samt våra populära loppisförsäljningar.

Solenergi från taket och kolneutral värme

Sommaren 2020 installerades ett solenergikraftverk på Operahusets tak som del av Senatfastigheternas landsomfattande solprogram. Vårt takkraftverk består för närvarande av 122 solpaneler och är drygt 200 m2 stort. Systemets elproduktion uppgår till cirka 34 700 kWh i året, vilket minskar CO2-utsläppen med ungefär 16 ton. Resten av elen som vi förbrukar produceras till 100 procent med förnybar vattenkraft.

Fjärrvärmen och fjärrkylan som används i huset är till 100 procent kolneutrala produkter.

Vi testar cirkulär ekonomi för produktionsmaterial inom kreativa branscher. Projektet leds av MyStash.

Vi har Ekokompass-miljöcertifikat sedan 2011.

Vi är också med i Helsingfors stads tjänst Valitse vastuullisemmin.

Ansvar för personalens välbefinnande

Vi skapar en bra och inspirerande arbetsplats för alla yrkesgrupper genom att arbeta jämlikt, öppet och rättvist samt erbjuda möjligheter till kontinuerlig utveckling och stötta personalens trivsel och säkerhet i arbetet samt arbetsförmågan. Vi erbjuder arbete i Finland även åt professionella som talar andra än de inhemska språken.

Hälsosäkerhet

Under coronapandemin försvann plötsligt den viktigaste delen av vår verksamhet – föreställningar för publiken. Därför gjorde vi vårt allt för att kunna fortsätta med föreställningar, men på ett säkert sätt. Vi var initiativtagare till och en central part i ett nätverk för scenkonstaktörer som tog fram en gemensam nationell rekommendation för säkerhetsrutiner för föreställningsverksamhet i undantagstider, som publicerades i juni 2020. För detta arbete fick vi priset Årets Teater 2021.

Coronapandemin lärde oss mycket om säkerhet, flexibilitet, kreativ problemlösning och styrkan i samarbete.

Ooppera ja Baletti_kulisseissa_kaulukset

Gott uppförande tillåtet

En konstinstitution är en arbetsplats liksom vilken som helst och alla har rätt att arbeta i en säker miljö. Vi har sedan 2012 använt modellen Gott uppförande tillåtet med syftet att hindra osakligt beteende och sexuella trakasserier i vår arbetsgemenskap.

Modellen hjälper alla som arbetar i huset att lättare förstå vad som är ansvarfullt uppförande på jobbet och vad som inte är det – och gör det lättare att påtala fall av osakligt beteende så att de genast kan behandlas tillsammans. Arbetsplatsmedlarna, förtroendepersonerna, arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården hjälper till att lösa situationerna.

Beredskapen att påtala osakliga situationer har ökat på vår arbetsplats och öppenheten hjälper oss att komma vidare.

Arbetsförmåga för alla åldrar

Många av våra medarbetare beskriver Operan och Baletten som en familj. Karriärerna är långa och många upplever yrket som ett kall. Det här har dock sin avigsida: ibland måste människor påminnas om betydelsen av vila och fritid. Vi stöttar varje anställds arbetsförmåga på ett så helhetsmässigt sätt som möjligt med hänsyn till den fysiska, psykiska och sociala arbetsförheten.

Sedan 2018 har vi genomfört två långa projekt för arbetsförmåga för 40–50-åringar och över 50-åringar. Projekten har tagit sig an utmaningarna i olika åldrar med hjälp av bland annat mentorverksamhet, återhämtningsträning, test av motionsformer och förstärkning av gemenskapen. Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma har understött genomförandet av projekten.

Vi har medarbetare från 33 olika länder.

Vi gjorde alla våra befattningsbenämningar könsneutrala 2021.

Vi deltog i att ta fram instruktionen Esiinnyn edukseni för en trygg musikbransch för alla, med syftet att få bort trakasserier, diskriminering och osakligt bemötande inom branschen.

Ekonomiskt ansvar

Som aktör med offentlig finansiering är vårt mål att kontinuerligt göra verksamheten effektivare och öka andelen egen finansiering samt göra ansvarsfulla placeringar. Vi planerar vår verksamhet många år framåt även ur en ekonomisk synvinkel.

Virtuell scenmiljö

Vår virtuella scenmiljö XR Stage är ett verktyg med vilket verkens produktion kan förberedas så långt som möjligt redan innan den egentliga scentiden börjar. Den exakta tredimensionella scenbilden placerad i ett virtuellt rum anpassad till huset är informativ, enkel att justera och säkerställer ett såväl konstnärligt som tekniskt fungerande slutresultat.

Den virtuella modellen gör det möjligt för en konstnärlig arbetsgrupp med medlemmar i olika länder att samarbeta, så behovet att resa minskar avsevärt. Det här förbättrar också överensstämmelsen av de slutliga planerna, vilket för sin del minskar materialspillet och arbetsmängden genom att onödig tillverkning av kulisser och ändringar i slutskedet undviks.

XR Stage-scenverktyget är en del av Nationaloperans- och -balettens projekt Opera Beyond som startade 2018.

Balettioppilaitos

Balettläroanstalten under samma tak

Våra arbetsdagar piggas numera upp av baletteleverna som kilar omkring i Operahusets korridorer. Nationaloperans och -balettens balettläroanstalt flyttade i början av 2022 från Sörnäs till Operahuset, där lagerutrymmen byggdes om till tre nya repetitionssalar samt omklädningsrum och pausutrymmen.

Det att skolan finns under samma tak som baletten är både mer ekonomiskt och mer ekologiskt. Det gör det också möjligt för barnen och ungdomarna att ha ett närmare samarbete med Nationalbalettens professionella dansare och ger dem en bättre uppfattning om dansarens yrke. De nya lokalerna betjänar också grupper som gästar Almisalens scen samt produktioner inom ramen för publikarbetet.

Balettläroanstalten har cirka 40 studerande i åldern 16–18 år som siktar på en yrkesexamen och cirka 150 elever i åldern 7–15 år inom grundundervisning i konst samt nybörjarundervisning i balett.