Skip to content

Finlands nationaloperas och nationalbaletts dataskyddsbeskrivning

Vi har uppdaterat vår dataskyddspraxis 23.5.2022.

Finlands nationalopera och nationalbalett skyddar personuppgifterna för sina tjänsteanvändare och samarbetspartner samt tillämpar i sin verksamhet dataskyddslagen, övrig relevant lagstiftning och god dataskyddspraxis. Denna dataskyddspolicy redogör för hur Finlands nationalopera och nationalbalett samlar in och behandlar personuppgifter. Med personuppgift avses vilken som helst information som kan kopplas till en identifierbar person.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på användning av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster eller användarens samtycke, och för samarbetspartners del på avtal eller berättigat intresse.

Finlands nationaloperas och nationalbaletts elektroniska tjänster, såsom streamade föreställningar, kan erbjudas på olika datorplattformar, och tjänsterna kan innehålla länkar eller tillgång till andra aktörers webbplatser eller tjänster. När du köper tjänster i anslutning till en föreställning kan det hända att du styrs till vår tjänsteleverantörs webbplats. Finlands nationalopera och nationalbalett ansvarar inte för tredje parters dataskyddspraxis eller användningsvillkor.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Finlands nationalopera eller nationalbalett godkänner du de förfaranden som anges i denna dataskyddspolicy. Om du är under 13 år, behöver du din vårdnadshavares tillstånd för att använda våra tjänster.

vilka personuppgifter behandlar vi?

Finlands nationalopera och nationalbalett samlar in information om sina tjänsteanvändare, sina donatorer, samarbetspartner och möjliga samarbetspartner, som är nödvändiga för ändamålen definierade i denna dataskyddspolicy. Ändamålet definierar vilken typ av uppgifter som samlas in om användarna i olika situationer.

Dina personuppgifter kan samlas in exempelvis när du köper biljetter till Finlands nationaloperas och nationalbaletts föreställningar, när du registrerar dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev, när du besöker vår webbplats och när du är i kontakt med oss på annat sätt. Finlands nationalopera och nationalbalett behandlar bland annat personuppgifter som hör till de nedan nämnda kategorierna.

Uppgifter som du gett eller vi insamlat utifrån din användning:

 • namn
 • kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress
 • uppgifter om ämnen som intresserar dig
 • användningsspråk
 • uppgift om kundrelationens koppling till en annan kundrelation (t.ex. användning för en familjemedlem)
 • uppgifter om betalningssätt
 • uppgift om köpkanaler
 • uppgifter i anslutning till boknings- och köphistorik av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster
 • kundrespons, kontakt och kundenkätsvar som innehåller uppgift om svararens födelsetid och kön
 • medlemskap och representationer
 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, signatur, lösenord (krypterat) och kundnummer, kommunikation på olika verksamhetsställen, evenemang eller i tjänster och kanaler samt användningsuppgifter inklusive innehåll som du själv producerar
 • samtycken som du gett
 • uppgifter om eventuella reklamförbud
 • donationsuppgifter
 • organisation, ställning eller yrke (företagskunder, samarbetspartner, nätverk)
 • uppgifter som samlas in av webbtjänsternas analytiska system (se punkten ”Hur använder vi kakor?”)
 • webbplats från vilken du har förflyttat dig till Finlands nationaloperas och nationalbaletts webbplats
 • enhetsidentifierare, t.ex. datorns modell och individuella enhets- och/eller kak-id
 • uppgifter om webbläsaren, dess version samt datorns operativsystem
 • IP-adress och platsuppgift i anslutning till den
 • sessionsidentifierare, sessionens tidpunkt och längd
 • uppgifter som härletts från observerad användning, t.ex. intresseområden
 • bildmaterial och inspelningar från kameraövervakningen

varför behandlar vi personuppgifter?

 1. Hantering av kundrelationer och försäljning av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra dina köptransaktioner samt för att hantera kundrelationen. Dina uppgifter används också för att individualisera dig samt rekommendera ett personligt utbud som intresserar dig. Vi kan också använda dina personuppgifter för att besvara dina förfrågningar och frågor, genomföra dina val och uppfylla andra motsvarande uppgifter. Vi använder även dina uppgifter för kundkommunikation,exempelvis för att skicka dig meddelanden om våra tjänster och kontakta dig i kundserviceärenden. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på avtal mellan kunden och Finlands nationalopera och nationalbalett eller på berättigat intresse för att hantera och upprätthålla kundrelationen.

 1. Utveckling av tjänster och verksamhet

Vi använder dina personuppgifter utifrån berättigat intresse och kundrelationen för att utveckla tjänster, kundservice samt försäljning och marknadsföring och för att hantera processerna.

Dina personuppgifter kan användas för enkäter och undersökningar i anknytning till Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster och innehåll. Vi kan kombinera uppgifter som samlats in i samband med olika tjänster och sammanställa statistik i den omfattning som krävs för att utveckla tjänsterna.

 1. Marknadsföring och kommunikation

Dina personuppgifter kan med ditt samtycke användas i marknadsföring av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster. Vårt prenumererbara nyhetsbrev kan även innehålla erbjudanden från samarbetspartner som vi godkänt, information om olika aktuella saker på Finlands nationalopera och nationalbalett samt om möjligheter att göra donationer.

När du fungerar som donator används dina personuppgifter med ditt samtycke i donatorkommunikation samt för att hantera donatorrelationer.

 1. Hantering av samarbetsrelationer

När du fungerar som representant för vår tjänsteleverantör eller annan samarbetspartner, behandlar vi dina personuppgifter utifrån avtal för att möjliggöra och hantera samarbetsrelationer samt för partnerkommunikation. Uppgifter för våra eventuella samarbetspartner samt för personer inom olika externa intressegrupper behandlar vi utifrån berättigat intresse för kommunikation och för att bilda samarbetsrelationer.

 1. Uppfyllande av lagstadgade plikter

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade plikter och myndighetsbeslut. Sådana är t.ex. lagstadgad bokföringsplikt samt skyldigheter i anslutning till beskattningen.

 1. Säkerhet och missbruk

Vi behandlar också dina personuppgifter för att garantera datasäkerheten i våra tjänster och kommunikationsnät. Material som vi spelat in genom kameraövervakning behandlar vi för att garantera säkerheten i våra lokaler. Vid behov använder vi också personuppgifter för att förebygga och undersöka olika fall av missbruk.

vem behandlar dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas endast av personer som har rätt att behandla personuppgifter, såsom anställda i kundtjänsten och andra personer som i sina arbetsuppgifter behöver behandla personuppgifter.

Dina personuppgifter kan också utgående från avtalet överlåtas till externa tjänsteleverantörer och underleverantörer för behandling som sker på uppdrag av oss. Tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter på de sätt som vi definierat för att producera våra tjänster, och de har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna ändamål.

Vi använder externa tjänsteleverantörer bland annat för att erbjuda och tekniskt underhålla tjänster, kundservice, hantering och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation eller genomförandet av olika kampanjer.

överlåter vi personuppgifter?

Finlands nationalopera och nationalbalett överlåter som utgångspunkt inte dina personuppgifter förutom om du samtycker till det. Vi kan med ditt uttryckliga samtycke överlåta dina personuppgifter exempelvis i samband med en tjänst som erbjuds av en tredje part.

Personuppgifter kan också överlåtas enligt krav som ställs av en behörig myndighet och enligt i lag angivna förutsättningar.

internationella överfäringar av uppgifter

Finlands nationalopera och nationalbalett anlitar i första hand aktörer och tjänster inom EU- eller EES-området för att genomföra sina tjänster och behandla dina personuppgifter Om uppgifter överlåts till parter utanför EU-länderna ser Finlands nationalopera och nationalbalett även i detta fall till att dina personuppgifter skyddas tillräckligt effektivt bland annat genom att ingå avtal om frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och personuppgifters konfidentialitet på det sätt som förutsätts i lag, exempelvis med hjälp av modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.

hur ser vi till att uppgifter hålls uppdaterade?

Vi strävar efter att med rimliga metoder se till att de personuppgifter som vi har i vår besittning alltid är korrekta genom att avlägsna onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter.

I vissa av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster kan användarna själva administrera personuppgifterna som behandlas, sina val och givna samtycken. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum loggar in på ditt användarkonto för att kontrollera dina uppgifter. Vänligen observera att du själv ansvarar för att uppdatera de personuppgifter som du gett oss, om det sker ändringar i dem.

vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi fäster särskild vikt vid dataskydd och datasäkerhet i planeringen, genomförandet och administrationen av våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda dina personuppgifter. Särskilt utsedda personer ansvarar för dataskyddet och datasäkerheten. Endast de anställda som i sitt arbete behöver behandla personuppgifter har rätt att använda system som innehåller kunduppgifter. Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.

Vi säkerställer dataskyddet och datasäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskydds- och datasäkerhetsfrågor i planeringen av våra tjänster, utbilda vår personal och regelbundet kontrollera att våra tjänster är förenliga med relevanta krav och lagar.

hur använder vi kakor?

Kakor (cookies) är små filer som webbplatsen, appen eller den klickade reklamen överför till användarens dator. Vi använder kakor och verktyg avsedda att analysera dem för att förstå användarnas behov och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. Vi använder också kakor för att spara dina inställningar och informera dig om sådant som intresserar dig.

Uppgifter som samlats in med hjälp av kakor används också för riktad reklam utifrån besökarens intresseområden. Detta görs utan att besökaren specificeras, och uppgifterna kombineras inte med andra personuppgifter om besökaren som eventuellt fåtts i andra sammanhang.

Med hjälp av kakor kan vi samla information om bland annat från vilken sida du har förflyttat dig till adressen, vilka av våra webbsidor du har besökt och när, hur länge du stannade på sidan och hur du rörde dig där, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, vilken resolution din skärm har, vilken IP-adress din dator har, samt ditt språkval och landet där du befinner dig.

Du kan välja vilka kakor du godkänner. Vid behov kan du ändra kakinställningarna vid punkten Kakinställningar i menyn nere på sidan. Om du vill kan du blockera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter lagring av kakor. Blockeringen av kakor kan dock påverka tjänsternas funktion.

Du kan läsa om de cookies vi använder på sidan Cookielista.

hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att de syften som anges i denna dataskyddspolicy ska kunna fullgöras. När det inte längre finns någon grund för att behandla dina personuppgifter avlägsnar vi uppgifterna.

vilka rättigheter har du?

Du har möjlighet att granska vilka uppgifter Finlands nationalopera och nationalbalett har om dig samt be att dina uppgifter korrigeras eller uppdateras. Du kan också förbjuda att dina personuppgifter används för direktreklam, kundnöjdhetsundersökningar och andra undersökningar.  Vi kan emellertid fortfarande skicka dig meddelanden om våra tjänster, till exempel information om ändringar som gäller föreställningar.

I vissa situationer har du rätt att be oss avlägsna dina uppgifter. På din begäran avlägsnar vi dina uppgifter, förutsatt att vi inte har skyldighet att spara dem exempelvis på grund av lagstiftning som gäller bokföring eller beskattning. I vissa situationer som avses i dataskyddslagstiftningen har du också rätt att be att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke eller avtal, har du rätt att be oss överföra dina uppgifter, som du själv har gett oss, i en allmänt använd och maskinläsbar form, och rätt att överföra de ifrågavarande uppgifterna till ett annat företag.

Du kan skicka en begäran om att dina kunduppgifter ska granskas eller avlägsnas per e-post till adressen ainomaija.peramaki[at]opera.fi. För att vi ska kunna identifiera dig som användare är det viktigt att begäran skickas från samma e-postadress som du har lämnat till Finlands nationalopera och nationalbalett. Vårt svar med information om de registrerade personuppgifterna skickas till samma e-postadress. Begäran om granskning eller avlägsnande av uppgifter kan göras avgiftsfritt en gång per år.

Om du har andra frågor om behandlingen av dina uppgifter eller vill utnyttja andra rättigheter som du har som registrerad, kontakta oss på e-postadressen tietosuoja[at]opera.fi.

Vi hoppas att du kontaktar oss om du har frågor om eller vill ge oss respons på behandlingen av dina personuppgifter. Om du trots detta inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter, kan du även göra en anmälan om saken till dataombudsmannen.

ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi uppdaterar vid behov vår dataskyddspolicy i och med att vår verksamhet och våra tjänster utvecklas. Ändringarna kan också bero på en ändring i dataskyddslagstiftningen eller i bästa praxis. Vi rekommenderar att du läser denna dataskyddspolicy nu och då för att se eventuella ändringar som gjorts i den.

vem är registeransvarig och vem kan jag kontakt?

Registeransvarig för dina personuppgifter är Finlands nationalopera och nationalbalett sr, på adressen Helsingegatan 58, 00251 Helsingfors.

I ärenden som gäller integritetsskydd kan du kontakta oss på e-postadressen tietosuoja[at]opera.fi. Du kan också använda en responsblankett, postadressen Finlands nationalopera och nationalbalett sr, PB 176, 00251 Helsingfors eller ringa numret 044 592 2359.

Vänligen observera att vi av datasäkerhetsskäl kan vara tvungna att kontrollera din identitet innan vi kan uppfylla din begäran.