Gå till innehållet

Finlands nationalopera och baletts dataskyddsbeskrivning

VI HAR UPPDATERAT VÅR DATASKYDDSPRAXIS 3.1.2019

Finlands nationalopera och -balett skyddar personuppgifterna för användarna av institutionens tjänster och för sina samarbetspartner samt tillämpar i sin verksamhet dataskyddslagen, övrig relevant lagstiftning och god dataskyddspraxis. Denna sekretesspolicy redogör för hur Finlands nationalopera och nationalbalett samlar in och behandlar personuppgifter. Med personuppgift avses vilken som helst anteckning som kan kopplas till en identifierbar människan.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i första hand på användning av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster eller användarens samtycke.

Finlands nationaloperas och nationalbaletts elektroniska tjänster, t.ex. streamade föreställningar, kan erbjudas på olika datorplattformar, och tjänsterna kan innehålla länkar eller tillgång till andra aktörers webbplatser eller tjänster. När du köper tjänster i anslutning till en föreställning kan det hända att du styrs till vår tjänsteleverantörs webbplats. Finlands nationalopera och nationalbalett ansvarar inte för tredje parters dataskyddspraxis eller användningsvillkor.

Genom att överlämna dina personuppgifter till Finlands nationalopera eller nationalbalett godkänner du de förfaranden som anges i denna sekretesspolicy. Om du är under 13 år, behöver du vårdnadshavarens tillstånd för att använda våra tjänster.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Finlands nationalopera och -balett kan om användarna av sina tjänster, sina donatorer, samarbetspartner och möjliga samarbetspartner samla in information som i denna klausul om dataskydd definierats som nödvändig för ändamålet. Ändamålet bestämmer vilken typ av uppgifter som samlas in om användarna i olika situationer.

Dina personuppgifter kan samlas in exempelvis när du köper biljetter till Finlands nationaloperas och nationalbaletts föreställningar, när du registrerar dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev, när du besöker vår webbplats och i övrigt när du är i kontakt med oss. Finlands nationalopera och nationalbalett samlar bland annat in personuppgifter som hör till de nedan nämnda grupperna.

1. Uppgifter som du gett Finlands nationalopera och nationalbalett

 • kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadresser
 • uppgifter om områden som intresserar dig
 • födelsetid, kön, titel eller yrke och modersmål
 • arbetsplats och familjeförhållanden
 • betalningsuppgifter, såsom kreditkortsuppgifter
 • uppgifter om kundrelationen, t.ex. om du beställt biljetter, gett respons, tagit kontakt eller besvarat kundenkäter samt uppgifter om medlemskap och representationer
 • donationsuppgifter
 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, signatur, lösenord och annan eventuell identifikation
 • uppgifter om kommunikation och användning av tjänster och innehåll som sker på olika verksamhetsställen och evenemang eller via olika tjänster och kanaler, inklusive innehåll som du själv producerar
 • eventuella tillstånd och samtycken
 • eventuella uppgifter om reklamförbud samt
 • eventuella andra uppgifter som insamlats med ditt samtycke

2. Uppgifter som observerats vid och härletts från användningen av tjänster

När du använder Finlands nationalopera och nationalbaletts tjänster samlar vi in följande uppgifter:

 • Uppgifter som samlas in av webbtjänsternas analytiska system (se punkten ”Hur använder vi cookies?”)
 • Uppgifter om den webbsida från vilken du har förflyttat dig till Finlands nationalopera och nationalbaletts webbplats
 • Enhetsidentifierare, t.ex. datorns modell och individuella enhets- och/eller cookie-id
 • Kanal för insamling av uppgifter: webbläsare, mobilläsare, applikation och webbläsarversion
 • IP-adress
 • Operativsystemet i datorn
 • Sessionsidentifierare, sessionens tidpunkt och längd
 • Uppgifter som kopplas till användaren utifrån användarhistoriken för Finlands nationalopera och nationalbaletts och/eller en samarbetspartners tjänster och som har härletts från observerad användning och/eller uppgifter som användaren själv har lämnat, t.ex. demografi, intresseområden och annan gruppering av användarna
 • Uppgifter som fåtts från offentliga tillförlitliga källor
 • Andra uppgifter som insamlats med ditt samtycke

Varför behandlar vi personuppgifter?

1. Kundservice

Vi kan använda dina personuppgifter för tillhandahållande av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster och för användaridentifiering. Det hjälper oss att göra våra tjänster mer personliga och användarvänliga, eftersom vi då t.ex. kan rekommendera sådan repertoar som intresserar dig. Vi kan också använda dina personuppgifter i syfte att besvara dina förfrågningar och frågor, genomföra dina val och andra motsvarande uppgifter, sörja för datasäkerheten och förebygga att tjänsterna missbrukas.

2. Serviceutveckling

Vi kan använda dina personuppgifter i samband med frågor och undersökningar som gäller Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster och innehåll. Vi kan kombinera uppgifter som samlats in i samband med olika tjänster och med hjälp av dem sammanställa statistik i den omfattning som krävs för att utveckla tjänsterna.

3. Marknadsföring samt kommunikation med kunder, donatorer och partner

Dina personuppgifter kan med ditt samtycke användas i marknadsföring av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster och i kundkommunikation, till exempel för att sända till dig meddelanden gällande våra tjänster och för att ha kontakt med dig om sådant som gäller kundbetjäning eller våra tjänster. Våra nyhetsbrev kan även innehålla erbjudanden från samarbetspartners som Finlands nationaloperas och -balett godkänt, information om olika aktuella saker på Finlands nationalopera och -balett samt möjligheter att göra donationer.

Då du fungerar som donator kan dina personuppgifter med ditt samtycke användas i donatorkommunikation samt för att upprätthålla donatorrelationer.

Då du fungerar som vår samarbetspartner eller som representant för eventuell samarbetspartner kan dina personuppgifter med ditt samtycke användas i partnerkommunikation samt för upprätthållande av samarbetsrelationer.

Hur förvarar och sammanför vi personuppgifter?

I enlighet med vad som anges ovan kan Finlands nationalopera och nationalbalett i sina tjänster lagra information om användningen av Finlands nationaloperas och nationalbaletts tjänster för att möjliggöra olika funktioner. Uppgifter som insamlats från olika källor kan sammanföras om personen har identifierats på ett tillförlitligt sätt. På så sätt kan vi erbjuda personliga tjänster på basis av automatisk sammanställning och analys av personuppgifterna.

Överlåter vi personuppgifter till andra parter?

Finlands nationalopera och nationalbalett överlåter i regel inte dina personuppgifter till parter utanför Finlands nationalopera och nationalbalett, förutom i följande situationer:

1. Ditt samtycke

Vi kan med ditt uttryckliga samtycke överlåta dina personuppgifter exempelvis i samband med en tjänst som erbjuds av en tredje part.

2. Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Finlands nationalopera och nationalbalett anlitar underleverantörer och tjänsteleverantörer för det tekniska underhållet av sina tjänster, kundserviceändamål, administrering och analys av användaruppgifter, undersökningar, kundkommunikation eller genomförandet av olika kampanjer. Vi kan överlåta dina personuppgifter till Finlands nationalopera och nationalbaletts underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den omfattning dessa deltar i genomförandet av Finlands nationalopera och nationalbaletts tjänster och fullgörandet av de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Sådana tredje parter får inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än de som anges i denna sekretesspolicy och som fastställts av Finlands nationalopera och nationalbalett. Finlands nationalopera och nationalbalett förpliktar parterna att hemlighålla dina uppgifter och sörja för en ändamålsenlig, tillräcklig datasäkerhetsnivå i syfte att skydda dina personuppgifter.

3. Internationella överföringar av uppgifter

Finlands nationalopera och nationalbalett anlitar i första hand aktörer och tjänster inom EU- eller EES-området vid genomförandet av sina tjänster och behandlingen av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter överlåts till parter utanför EU-länderna ser Finlands nationalopera och nationalbalett även i detta fall till att de skyddas tillräckligt effektivt bland annat genom att ingå avtal om frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och personuppgifters konfidentialitet på det sätt som förutsätts i lag, t.ex. med hjälp av modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Personuppgifterna behandlas i enlighet med denna sekretesspolicy.

4. Undersökningar

Vi kan i vissa fall överlåta dina uppgifter för vetenskaplig eller annan forskning förutsatt att uppgifterna i fråga först har omvandlats till en form där enskilda personer inte längre kan identifieras.

5. Överlåtelser som förutsätts enligt tvingande lagstiftning

Vi kan överlåta dina personuppgifter på basis av krav som ställs av en behörig myndighet och i lag angivna förutsättningar.

Hur ser vi till att uppgifterna hålls uppdaterade?

Vi strävar efter att med rimliga metoder se till att de personuppgifter som vi har i vår besittning alltid är riktiga genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter.

I några av Finlands nationalopera och nationalbaletts tjänster kan användarna själva administrera personuppgifter som vi har samlat in, sina val och givna samtycken. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum kontrollerar dina uppgifter genom att logga in på ditt användarkonto. Vänligen observera att du själv ansvarar för att uppdatera de personuppgifter som du gett oss, om det sker ändringar i dem.

Vad gör vi för att skydda dina personuppgifter?

Vi fäster särskild vikt vid dataskydd och datasäkerhet i planeringen, genomförandet och underhållet av våra tjänster. Vi använder ändamålsenliga fysiska, tekniska och administrativa metoder för att skydda dina personuppgifter. För dataskyddet och datasäkerheten ansvarar särskilda personer som utsetts separat för denna uppgift. Endast de anställda som i sitt arbete behöver behandla personuppgifter har rätt att använda de system som innehåller kunduppgifter. Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.

Vi säkerställer dataskyddet och datasäkerheten bland annat genom förebyggande riskhantering och genom att beakta dataskydds- och datasäkerhetsfrågor i planeringen av våra tjänster, utbilda vår personal och regelbundet kontrollera att våra tjänster är förenliga med relevanta krav och lagar.

Hur använder vi cookies?

Vi använder kakor, dvs. cookies, för att förbättra vår kommunikation, våra webbsidors funktion och användarvänligheten. Vi använder också cookies för att lagra dina inställningar och informera dig om sådant som intresserar dig. Om du fortsätter att bläddra mellan webbsidor utan att ändra dina inställningar tillåter du att din dator tar emot cookies när du besöker webbplatsen oopperabaletti.fi.

Tidvis kan s.k. cookies överföras till besökarens dator.

Med hjälp av cookies kan vi samla information om t.ex. från vilken sida du har förflyttat dig till adressen, vilka av våra webbsidor du har besökt och när, vilken webbläsare du använder, vilken resolution din skärm har och vilket operativsystem du använder, samt vilken IP-adress din dator har, dvs. från vilken internetadress de uppgifter som du skickat kommer och var de tas emot.

De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies gör det möjligt för Finland nationalopera och nationalbalett och dess samarbetspartner att följa hur många som besökt tjänsten samt att analysera och utveckla tjänsterna så att de betjänar besökarna på ett bättre sätt. Vidare kan Finlands nationalopera och nationalbaletts samarbetspartner för att kunna rikta reklam till en specifik målgrupp använda cookies för att samla information om användarnas besök på denna och andra webbplatser. De uppgifter som samlats in med hjälp av cookies används för att ta fram riktad reklam utifrån de intresseområden som besökaren har uppgett. Detta görs utan att besökaren specificeras, och uppgifterna slås inte samman med andra personuppgifter om besökaren som eventuellt fåtts i andra sammanhang.

Besökaren kan blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare så att webbläsaren inte tillåter lagring av cookies.  Besökaren godkänner att blockerad användning av cookies kan påverka funktionen av vissa tjänster.

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att de syften som anges i denna sekretesspolicy ska kunna fullgöras. När det inte längre finns någon grund för behandlingen av dina personuppgifter raderar vi personuppgifterna.

Vilka rättigheter har du?

Du har enligt lag rätt att granska vilka uppgifter vi har samlat in om dig. Du har också rätt att kräva att en felaktig, bristfällig, onödig eller föråldrad personuppgift ska korrigeras eller raderas.

Du kan skicka en begäran om att dina kunduppgifter ska granskas eller raderas per e-post till adressen mirkka.anias-kujala[at]opera.fi. För att vi ska kunna identifiera dig som användare är det viktigt att begäran skickas från samma e-postadress som du har lämnat till Finlands nationalopera och nationalbalett. Informationen om de registrerade personuppgifterna skickas tillbaka till samma e-postadress. Begäran om granskning eller radering av uppgifter kan göras avgiftsfritt en gång per år.

Du kan också förbjuda Finlands nationalopera och nationalbalett att använda uppgifter som rör dig för direktreklam, kundnöjdhetsundersökningar och andra undersökningar. Vi kan emellertid fortfarande skicka dig meddelanden om våra tjänster, t.ex. information om ändringar i anslutning till föreställningar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Finlands nationalopera och nationalbalett kan tidvis göra ändringar i denna sekretesspolicy utan att meddela detta på förhand. Ändringarna kan också bero på en ändring i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy nu och då för att få reda på eventuella ändringar som gjorts i den.

Vem är registeransvarig och vem kan jag kontakta?

Registeransvarig är Finlands nationalopera och nationalbalett sr, som finns på adressen Helsingegatan 58, 00251 Helsingfors.

I ärenden som gäller integritetsskydd kan du kontakta oss på e-postadressen tietosuoja[at]opera.fi. Du kan också använda en responsblankett, postadressen Finlands nationalopera och nationalbalett sr, PB 176, 00251 Helsingfors eller ringa numret 044 592 2359.

Vänligen observera att vi av datasäkerhetsskäl kan vara tvungna att kontrollera din identitet innan vi kan uppfylla din begäran.