Skip to content

Villkor

Användarvillkor för de digitala tjänsterna vid Finlands nationalopera och -balett

Allmänt

Dessa användarvillkor tillämpas på användning av de digitala tjänster som Finlands nationalopera och -balett (nedan ”tjänsteleverantören”) tillhandahåller (bl.a. www-sidor och innehåll på dem som kan läsas, ses och lyssnas på, elektroniska formulär, webbutiken och applikationer; nedan ”tjänster”). Vid användning av tjänsteleverantörens tjänster ska användaren beakta och följa användarvillkoren som specificeras på denna sida.  Dataskyddsbeskrivningen som gäller tjänsterna finns här. Dataskyddsbeskrivningen ska godkännas när användaren skapar kundkonto i tjänsten. Vid webbinköp  i tjänsten ska användaren godkänna separata försäljnings- och leveransvillkor. Användaren ska uttryckligen godkänna eller förkasta syftet med cookies.

Vid användning av tjänsten godkänner användaren de gällande användarvillkoren och förbinder sig att följa dem. Användning som bryter mot användarvillkoren är förbjuden.

Tillåten användning, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter  

Allt material i tjänsten är tjänsteleverantörens egendom och skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Materialets upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhör tjänsteleverantören, dessa samarbetspartner eller andra rättsinnehavare. Användaren får inte spara, kopiera, reproducera, offentligt visa, sälja, överföra, på annat sätt överlåta eller förmedla eller utnyttja något material från tjänsterna utan skriftligt tillstånd som tjänsteleverantören eller rättsinnehavarna gett i förväg och betalning av eventuell ersättning.

Logotypen som tjänsteleverantören använder i tjänsterna är ett registrerat varumärke och dess användning utan tillstånd är förbjuden.

Materialet i tjänsterna får endast användas för personliga och icke-kommersiella ändamål.  Separata villkor gäller för användning av tjänstens studiematerial och Stage24.

Användaren ansvarar för upphovsrättsliga tillstånd och ersättningar som annan användning av materialet kräver samt för påföljder av otillåten användning och upphovsrättsbrott som ersättning och skadestånd och/eller straffpåföljd.

Villkor för användning av studiematerial

Studiematerial riktat till skolor är avsett att användas i undervisningen via nätet och studiematerialets bilder och videor får inte sparas på eller laddas ner till den egna datorn. Rätt att framföra musik ska avtalas med Teosto och Gramex. För videoinnehåll på Stage24 gäller särskilda villkor som kan läsas vid punkten Villkor för tjänsten Stage24 (nedan).

Villkor för tjänsten Stage24

På tjänsteleverantörens virtuella scen Stage24kan du titta på inspelade föreställningar, trailers och andra videor, läsa artiklar och lyssna på verkpresentationer. På tjänsten visas också regelbundet direktsändningar, dvs. livstreaming. För att kunna se direktsändningar och inspelade föreställningar krävs inloggning på kundkonto hos tjänsteleverantören. Att se vissa direktsändningar och inspelade föreställningar kräver köp av visningsrättigheter från tjänsteleverantörens webbutik. Vid skapande av nytt kundkonto krävs att dataskyddsbeskrivningen godkänns.

Materialet på Stage24 är tjänsteleverantörens eller dessa samarbetspartners egendom och skyddat med upphovsrätt. Tjänsteleverantören har avtalat med rättsinnehavarna om materialets förmedling på Stage24. Materialets upphovsrättigheter tillhör tjänsteleverantören, dessa samarbetspartner eller andra rättsinnehavare. Användaren får inte spara, kopiera, reproducera, offentligt visa, sälja, överföra, på annat sätt överlåta eller förmedla eller utnyttja något material från webbplatsen utan skriftligt tillstånd som tjänsteleverantören gett i förväg.

Materialet på Stage24 får endast användas för personliga och icke-kommersiella ändamål. Rätt att se avgiftsbelagda direktsändningar och inspelade förställningar är personlig och den kan inte delas. Offentlig visning av videor och direktsändningar på Stage24 t.ex. i skolor eller vårdinrättningar kräver att tillstånd för det anhålls i förväg av tjänsteleverantören. För tillståndsärenden kontaktas inspelnings- och evenemangsproducent Mikko Hannuksela, mikko.hannuksela@opera.fi. Förutsättningen för offentlig visning är att sändningen förmedlas i original utan ändringar och att inget kommersiellt material, som reklam, läggs till sändningen. Sändningar får inte spelas in och ingen avgift får uppbäras för att titta på dem. Rätt att framföra musik ska avtalas med Teosto och Gramex, om organisationen inte redan har avtal om musiken. Begränsningarna ovan gäller inte om material på sidorna delvis sparas på dator eller skrivs ut för en privatpersons eget, personliga bruk.

Stage24 kan innehålla material som inte lämpar sig för minderåriga. Vårdnadshavare bör övervaka minderårigas användning av Stage24.

Visningen av vissa direktsändningar eller videor kan vara geografiskt begränsad av upphovsrättsliga orsaker. Geografiska begränsningar nämns på Stage24-föreställningens sida. Det är förbjudet att förbigå, avaktivera eller ändra dessa begränsningar. Närmare information om begränsning av visning finns i avisningarna för användning av Stage24 .

Stage24 kan innehålla video- och audioinbäddningar samt länkar till tredje parters webbsidor och webbtjänster, som YLE Arenan. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dessa webbsidor och webbtjänster. Användaren ska följa användarvillkoren och dataskyddspraxis för den tredje partens webbplats och tjänst.

YLE Arenans användarvillkor

ARTEs användarvillkor

Förbjuden användning av tjänsterna

Användaren får inte använda tjänsterna för ändamål som bryter mot lag eller god sed, som:

Rätt till ändringar

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst uppdatera och ändra tjänsterna, deras användarvillkor och innehåll. Tjänsteleverantören kan också när som helst radera material från tjänsterna, avsluta tjänster samt begränsa tillgången till tjänster utan separat förhandsmeddelande.

Ansvarsbegränsning

Tjänsteleverantören gör sitt bästa för att tjänsterna ska vara tillgängliga kontinuerligt och utan störningar.

Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för tjänsternas oavbrutna, rättidiga och felfria funktion, för avbrott orsakade av tekniska fel, service eller installation, för störningar i datakommunikationen eller för att information eventuellt ändras eller försvinner på grund av dem.

Tjänsteleverantören ansvarar för lagenligheten hos egenproducerat innehåll och strävar efter en så hög kvalitet som möjligt på innehållet och webbtjänsten, men garanterar inte tjänsternas funktionssäkerhet till någon som helst grad.

Tjänsternas användare ska i alla lägen själv sköta sin dator- och datakommunikationsutrustning, datasäkerheten, säkerhetskopiering, virusskydd och andra motsvarande aspekter.

Länkar

Tjänsterna kan innehålla länkar till internetsidor som administreras av tredje part. Användning av sådana länkar flyttar användaren bort från tjänsten. Tjänsteleverantören ansvarar inte för dessa internetsidors riktighet, tillförlitlighet eller datasäkerhet. På dessa internetsidor tillämpas den tredje partens egna användarvillkor.

Kontakt

Vid frågor eller problem som gäller de digitala tjänsterna, skriv till e-postadressen info@opera.fi.