Skip to content

Operans och Balettens tillgänglighetsutlåtande

Operan och Balettens mål är att garantera tillgängligheten på sin webbplats i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen oopperabaletti.fi (inkl. shop.oopperabaletti.fi) samt Opera&Ballet-appens Android-version 2.1.0 (publicerad 4.8.2023) och iOS-version 2.1.0 (publicerad 8.8.2023)

Tillgängligheten på webbplatsen oopperabaletti.fi

Vår webbplats uppfyller delvis kriterierna på nivå A och AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1.

De delar som inte uppfyller kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll på vår webbplats

Vi har låtit göra en utomstående expertbedömning (Eficode Oy) av tillgängligheten på vår webbplats i mars 2023. Utlåtandet har skapats i samband med den.

Det icke-tillgängliga innehållet presenteras i tre delar:

  1. Tillgänglighetsproblem som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller
  2. Tillgänglighetsproblem på grund av oproportionell börda
  3. Tillgänglighetsproblem som ligger utanför lagen

1. Uppfyller inte kraven i lagen 306/2019

Det finns vissa problem i tillgängligheten på vår webbplats. De mest kritiska tillgänglighetsproblemen ska avhjälpas under hösten 2023.

Nedan följer en beskrivning av de kända problemen. Om du märker ett problem på webbplatsen som inte finns beskriven här, kontakta oss, kontaktuppgifterna finns i slutet av sidan.

Efter problemet nämns vilket kriterium i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll det anknyter till.

Avstånd i texten

Vid ändring av avstånd i texten ändras inte avstånden i alla texter. (WCAG 1.4.12)

Textalternativ

Det finns brister i textalternativen för visuella element. Exempelvis har logolänken inte tillräckligt beskrivande textalternativ, vissa textalternativ motsvarar inte språket i språkversionen och inbäddningars textalternativ säger inte tillräckligt om innehållet. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Rubriker

Det finns brister i användningen av rubriknivåer. Alla rubriker är inte programmerade som rubriker och vissa rubriknivåer används ologiskt. Det finns också tomma rubrikmarkeringar. (WCAG 1.3.1)

Länkar och knappar

Det anges inte vid alla länkar om den öppnar en fil eller om den öppnas på en ny flik. (WCAG 2.4.4)

Alla länkars och knappars länktexter eller textalternativ ger inte en tillräcklig beskrivningar av länkens eller knappens mål, exempelvis val av språk. (WCAG 2.4.4, 4.1.2)

Motsvarighet mellan programmering och visuellt utförande

Det finns många olika visuellt tydliga helheter av olika element, exempelvis länkkort, som dock inte är lika tydliga för användare av skärmläsare. (WCAG 1.3.1)

Förteckningar är inte alltid märkta som förteckningar i mjukvaran. (WCAG 1.3.1)

På sidan Tule meille töihin saknar tabellen kolumnrubriker. (WCAG 1.3.1)

Elementens status

Status (öppen/stängd) för alla element som kan öppnas, exempelvis knapparna Logga in och Varukorg, anges inte för användare av skärmläsare. (WCAG 4.1.2)

Tydliggörande av aktivt element

Aktiva element exempelvis i huvudmenyn och karusellelementen tydliggörs visuellt, men de är inte märkta i mjukvaran. (WCAG 1.3.1)

Fokus- och läsningsordning

Vid navigering med tangentbord och skärmläsare är fokus- och läsningsordning inte alltid logisk exempelvis i sidhuvudet, när hamburgermenyn syns. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Navigering med tangentbord

Alla element och funktioner, exempelvis salongskartan, är inte tillgängliga med enbart tangentbord. (WCAG 2.1.1)

Navigering med skärmläsare

Alla element och funktioner, exempelvis salongskartan, är inte tillgängliga med enbart skärmläsare. (WCAG 1.3.2)

Formulär

Visa formulärfält saknar etikett. (WCAG 2.4.6, 3.3.2)

Alla fält som begär användarens uppgifter har inte definierats. (WCAG 1.3.5)

Felaktiga fält är märkta enbart med färg. (WCAG 1.4.1, 3.3.2)

Vid navigering med skärmläsare tydliggörs rullgardinsmenyerna två gånger och det öppnas två olika rullgardinsmenyer av elementet, av vilka den första har många tillgänglighetsbrister, exempelvis är den inte märkt korrekt i mjukvaran. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Utfällbara menyer

Status (öppen/stängd) för vissa utfällbara menyer anges inte för användare av skärmläsare. (WCAG 4.1.2)

Knapparna i vissa utfällbara menyer flyttas under det öppnade menyinnehållet, när menyn klickas upp. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Modaldialoger

Vid användning av skärmläsare rymmer fokus efter läsning av modaldialogen till sidan som är öppen under den. (WCAG 1.3.2)

Sökning

Vid byte av sida med knappen Ladda mer i sökresultaten byts inte fokus. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

Bildkaruseller

Det finns flera bildkaruseller på webbplatsen där skärmläsarens och tangentbordets fokus ibland rymmer till deras dolda objekt. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)

2. Oproportionell börda

Det är för närvarande inte möjligt att göra de nedan listade funktionerna och innehållen tillgängliga, eller det skulle kärva omfattande ekonomiska satsningar. Detta utgör en oproportionell börda. Tillgänglighetsbristerna listade nedan beaktas vid utvecklingen av webbplatsen.

Sådana innehåll eller funktioner är följande:

Kontraster

Det finns vissa otillräckliga färgkontraster i webbplatsens texter och gränssnittselement, exempelvis i texterna för biljettbokning och salongskartorna. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Endast färg

Om endast färg används för att förmedla information, exempelvis på salongskartorna, uppfyller kontrasten mellan olika färger inte kravet på kontrastnivå. (WCAG 1.4.1)

Video och audio

Allt video- och audioinnehåll på webbplatsen har inte textning eller bildtolkning. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5

3. Tillgänglighetsproblem som ligger utanför lagen

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) gäller inte kartor, bilagor publicerade före 23.9.2019 och inte videor publicerade för 23.9.2020.

Nedan listas innehåll på vår webbplats som inte omfattas av lagstiftningen om tillgänglighet.

På vår webbplats finns:

Tillgängligheten för appen Opera&Ballet

Vår app uppfyller delvis kriterierna på nivå A och AA i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1, samt kraven i kapitel 9–11 i standarden EN 301 549.

De delar som inte uppfyller kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Appens icke-tillgängliga innehåll

Vi har låtit göra en utomstående expertbedömning (Eficode Oy) av tillgängligheten på vår app i april 2023. Utlåtandet har skapats i samband med den.

Det icke-tillgängliga innehållet presenteras i tre delar:

  1. Tillgänglighetsproblem som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 gäller
  2. Tillgänglighetsproblem på grund av oproportionell börda
  3. Tillgänglighetsproblem som ligger utanför lagen

1. Uppfyller inte kraven i lagen 306/2019

Det finns vissa problem i tillgängligheten på vår app. Vi strävar efter att avhjälpa de mest kritiska bristerna så snabbt som möjligt.

Nedan följer en beskrivning av de kända problemen. Om du märker ett problem i appen som inte finns beskriven här, vänligen kontakta oss.

Efter problemet nämns vilket kriterium i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll det anknyter till.

Kontraster

Information förmedlas enbart med färg exempelvis i menyer, och kontrasten mellan färgerna är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.1)

Synlig fokusering

I appens Android-version har vissa interaktiva element, exempelvis stängningsknappen, inte synlig fokusering på tangentbordet. (WCAG 2.4.7)

2. Oproportionell börda

Det är för närvarande inte möjligt att göra de nedan listade funktionerna och innehållen tillgängliga, eller det skulle kärva omfattande ekonomiska satsningar. Detta utgör en oproportionell börda. Tillgänglighetsbristerna listade nedan beaktas vid utvecklingen av appen.

Enhetens riktning

Innehållets riktning är tvingat i stående ställning och riktningen ändras inte genom att vända på enheten, fastän autorotation är påkopplad. (WCAG 1.3.4)

Om tillgänglighetsutlåtandet

Detta utlåtande har skrivits 22.3.2023. Utlåtandet är baserat på bedömning gjord av en extern expertorganisation (Eficode Oy) om webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Utlåtandet uppdaterades senast 8.8.2023.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Tala om det för oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge oss återkoppling:

På webbformulär: oopperabaletti.fi/sv/ge-feedback/
Per e-post info@opera.fi
Per telefon: 09 4030 2211

Operan och Baletten ansvarar för tillgängligheten på webbplatsen oopperbaletti.fi och för hanteringen av återkoppling.

Den lagstadgade tillsynsmyndigheten är Regionförvaltningsverket i Södra Finland som övervakar att de stadgade skyldigheterna och kraven uppfylls.

Respons

Om du märker problem med tillgängligheten på vår webbplats, ge först återkoppling till oss.

Det kan ta upp till 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi/

saavutettavuus@avi.fi

Webbformulär för meddelande om tillgänglighetsproblem

telefon (växel) 0295 016 000

Vi förbättrar tillgängligheten fortlöpande

Vi har förbundit oss till att förbättra våra digitala tjänsters tillgänglighet och korrigerar observerade brister så snabbt som möjligt.