Gå till innehållet

Operans och Balettens administration

Nationaloperans och -balettens verksamhet styrs av Stiftelsen för Finlands nationalopera och -balett. Stiftelsens organ består enligt stadgarna av en styrelse och ett förvaltningsråd, samt en verkställande direktör som benämns chefdirektör.

Styrelsen ansvarar under sitt treåriga mandat enligt lagen om stiftelser för användningen av Nationaloperans och -balettens medel, utnämningen av chefer samt strategin och repertoarpolitiken. Förvaltningsrådet upprätthåller och utvecklar Nationaloperans- och balettens samhällsrelationer, bestyrker stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt övervakar stiftelsens förvaltning.

Styrelse

Förvaltningsrådet

Operans och balettens ledning

Chefdirektör för Finlands nationalopera och -balett är Gita Kadambi. Hon ansvarar bl.a. för ledningen av verksamheten och förvaltningen, uppföljningen av budgeten, samarbetet med styrelsen samt rekryteringen av anställda och andra anställningsärenden.

Operachefen är Lilli Paasikivi och balettchefen Javier Torres.

Samhället stöder opera och balett

Nationaloperans och -balettens andra coronaår 2021 avslutades på ett fint sätt. Publiken återvände snabbt till föreställningarna efter att verksamheten återigen kunde inledas i augusti. Under föreställningsuppehållen satsades det i synnerhet på att erbjuda publiken streamade och inspelade opera- och balettföreställningar i videotjänsten Stage24.

På grund av coronapandemin avbröts föreställningsverksamheten, gratisevenemangen och verksamheten riktad till barn med stöd av myndighetsbeslut i olika etapper från och med årets början till slutet av vårsäsongen 2021. Höstsäsongen inleddes den 20 augusti med begränsad salongskapacitet. Från och med början av oktober till slutet av december användes coronapass. Den 28 december fastställde myndigheterna ett föreställningsförbud som innebar att fyra slutsålda föreställningar måste ställas in vid årsskiftet.

De totala kostnaderna för Nationaloperans och -balettens ordinarie verksamhet, inklusive hyreskostnader, ökade med 3 procent jämfört med året innan till 66,0 miljoner euro (63,8/2020). Verksamhetens nettokostnader med beaktande av hyresunderstödet från staten uppgick till 54,9 miljoner euro (52,1/2020). Av finansieringen täcktes 55,9 procent (61,7/2020) med statens verksamhetsunderstöd.

Självfinansieringens andel ökade till 15 procent (10,3/2020, 21,3/2019) tack vare den utmärkta biljettförsäljningen under höstsäsongen samt coronarestriktionerna och -understöden som var annorlunda än året innan. Kommunerna i huvudstadsregionen, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla, understödde verksamheten med sammanlagt 7,8 procent av den totala budgeten, i proportion till besökarantalet. Statens understöd för hyran av operahuset, som ägs av Senatsfastigheter, täckte 16,2 procent av finansieringen och statsandelen för Balettskolans verksamhet täckte 1,3 procent.

Föreställningarnas uppsättning kräver mycket hantverk – 80 % av driftskostnaderna är personalkostnader. Operan har närmare 300 000 besökare årligen.