Gå till innehållet

Här finner du den lämpligaste donationsformen för dig

Vilka är framtidens toppkoreografer, dirigenter, stjärndansare och operasångare? Hur ser framtidens opera och balett ut? Vi på Operan och Baletten vill försäkra oss om, att finländsk opera- och balettkonst blomstrar också under de följande hundra åren. Bli konstmecenat och kom med och bygg upp opera- och balettkonstens framtid.

Ge en donation till Finlands Nationaloperan och -balettin sr via kontoöverföring:

Konto: FI 43 8179 9710 0447 84
Referens: allmän donation

Donationerna går till utveckling av opera- och balettproduktioner samt till stöd för publikarbetet.

Du kan även göra en donation till Operans och balettens stödstiftelses fonder. Du finner information om fonderna och kontonummer senare på denna sajt.

I samband med Märkesdagsdonationer och stora donationer samt testamentdonationer ber vi dig ta kontakt med medelanskaffningsteamet. Vi hjälper dig att finna ett donationsmål som är lämpligt speciellt för dig.

Operans och balettens stödstiftelses fonder

Operans och balettens stödstiftelse befrämjar finländsk opera- och balettkonst genom att stödja den riksomfattande opera- och balettverksamheten. Från sina fonder delar stiftelsen ut medel – bidrag som uppmuntran och stipendier som erkännande till såväl operans och balettens skapande och utövande konstnärer som till andra personer som med sin verksamhet stödjer opera- och balettkonsten. Stiftelsen stödjer även konstnärlig verksamhet som befrämjar opera- och balettkonst i form av donationer till Nationaloperan och -baletten.

Operans och balettens stödstiftelse bidrar även på annat sätt materiellt och ideellt till att göra Operahuset representativt och känt såväl i hemlandet som utomlands.

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Esa-Pekka Salonens fond

Esa-Pekka Salonens fond för musik och teknologi har ett grundkapital som består av en donation av Esa-Pekka Salonen, Nationaloperans och -balettens konstnärliga partner. Avsikten med fonden är att stödja ny opera- och balettkonst som utnyttjar teknologiska medel. Ur fonden kan understöd eller stipendier beviljas till personer som arbetar inom ramen för Finlands nationalopera och -balett med avsikt att beställa kompositioner och multimedieverk eller för någon annan verksamhet i enlighet med fondens syfte. Ur fonden kan även donationer ges till Finlands nationalopera och -balett sr.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Esa-Pekka Salonens fond

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Nationaloperans stödfond

Ändamålet med Nationaloperans stödfond är att befrämja vårt lands opera- och balettkonst samt att stödja åtgärder som utvecklar operahuset och gör det mera representativt och trivsamt. Ur fonden utdelas bidrag till skapande eller utövande artister inom opera- och balettkonsten, till studerande vid Finlands Nationalbaletts läroanstalt samt till andra personer som arbetar inom funktioner som stödjer opera- och balettkonst, för att utveckla deras färdigheter och förmågor. Ur fonden ges stöd för anskaffning av konstverk och andra ackvisitioner samt åtgärder som strävar till att öka operans och balettens popularitet och understöd.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Nationaloperans stödfond

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Värdeinstrumentfonden

Nationaloperans orkesters värdeinstrumentfond har grundats med hjälp av en donation från en privatperson. Ändamålet med fonden är att göra det möjligt att anskaffa värdefulla instrument för användning i Nationaloperans orkester och sålunda höja orkesterns konstnärliga nivå samt att stödja landets opera- och balettkonst.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Värdeinstrumentfonden

Kenneth Greves fond

Fondens grundkapital består av en donation av Kenneth Greve, Nationalbalettens förra konstnärliga chef. Ändamålet med fonden är att stödja upprätthållandet av verksamheten och utvecklandet av den höga konstnärliga nivån vid Finlands nationalbalett och Finlands nationaloperas och -baletts Balettläroanstalt. Ur fonden kan bidrag och stipendier beviljas till dansare, koreografer och andra professionellt verksamma personer, studerande och elever. Därtill kan bidrag och donationer ges till Finlands nationalbalett och till Balettläroanstalten.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Kenneth Greves fond

Professor Alfons Almis stipendiefond

Fonden har grundats med donationer som gjordes för att hedra minnet av operasångaren, den långvarige operachefen och förkämpen för det nya operahuset, professor Alfons Almi. Fonden delar ut stipendier till medlemmar i orkestern för att höja den konstnärliga nivån.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Professor Alfons Almis stipendiefond

Mikko Francks stipendiefond

Fonden har grundats genom en donation av dirigenten Mikko Franck. Ändamålet med fondens stöd är att upprätthålla och vidareutveckla den höga konstnärliga nivån inom opera- och balettkonsten genom att dela ut understöd och stipendier  till yrkesarbetande personer inom konsten och till specialbegåvade studerande.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Mikko Francks stipendiefond

Matti Ahdes stipendiefond

Fonden har grundats genom en donation av Matti Ahde. Fondens ändamål är att stödja dans- och sångkonst genom att dela ut stipendier till minst en dansare och/eller en sångare årligen för studier och praktik.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Matti Ahdes stipendiefond

Finländska operasångarnas stipendiefond

Fonden har grundats genom en donation av lektor Mirjam Helin. Ändamålet med fonden är att stödja sångkonsten genom att dela ut studiestipendier till finländska operasångare.

Donera med kontoöverföring

Operans och balettens stödstiftelse: FI 37 1555 3000 1223 83
Referens: Finländska operasångarnas stipendiefond

Esa-Pekka Salonen

“Genom att stödja Nationaloperan och -baletten hjälper vi oss själva att förstå vilka vi är.”

– Esa-Pekka Salonen, dirigent, konstnärlig partner

Bemärkelsedagsdonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

En förestående bemärkelsedag?

Bemärkelsedag på kommande är ett utmärkt sätt att stödja opera- och balettkonsten. Du kan välja en existerande fond eller ta kontakt med vårt medelanskaffningsteam för att planera ett eget mål.

Stordonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Stordonationer

Vill du göra en stordonation till något mål som är viktigt för dig? Tag kontakt med vårt medelanskaffningsteam.

Enligt lagen om inkomstskatt kan samfund avdra i beskattningen en donation av storleken 850–50 000 euro, som är riktad till Nationaloperan och -baletten sr eller Operans och balettens stödstiftelse.

Testamentdonationer

Tue tulevaisuuden toivoja. Ryhdy taidemesenaatiksi ja tee lahjoitus Oopperalle ja Baletille.

Lämna en gåva i arv till konsten

Vill du lämna någonting bestående till kommande släktled – till förmån för opera- och balettkonsten? Tag kontakt och diskutera med oss olika möjligheter att testamentera en gåva. Du kan testamentera antingen en del av eller hela din kvarlåtenskap till ett mål som är speciellt viktigt just för dig.

Samarbeten och donationer

Heidi Almi, chef för intressegrupparbetet

”Opera och balett är konstformer som förenar allt det som är kärt och viktigt för mig: musik, rörelse och det visuella.”

Kontakt
040 511 4348
heidi.almi[at]opera.fi

Heidi Lehmuskumpu, medelanskaffningschef

”Opera och balett sätter starka känslor i svall. Som bäst känns de ända in i själen och ger kraft i vardagen.”

Kontakt
050 469 9025
heidi.lehmuskumpu[at]opera.fi

Balettioppilaitoksen kevätjuhla 2016

Kom med och bygg upp opera- och balettkonstens framtid tillsammans med oss.

Medelanskaffningstillstånd

Finlands nationalopera och -balett sr

Finlands nationalopera och -balett sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2017/661 som beviljades den 22.6.2017 och är i kraft under tiden 1.10.2017–31.01.2019 i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för stiftelsens verksamhet och befrämjandet av opera och balettkonst.

Operans och balettens stödstiftelse sr

Operans och balettens stödstiftelse sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2017/660 som beviljades 22.6.2017 och är i kraft 1.10.2017–31.01.2019 i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för att stödja opera- och balettkonsten samt som bidrag till dem som arbetar med opera och balett.

Hur används de insamlade medlen?

Finlands nationalopera och -balett sr

Penninginsamlingens medel används till stiftelsens allmännyttiga verksamhet för att befrämja opera- och balettkonsten. Medlen läggs inte till stiftelsens kapital utan de insamlade medlen används omedelbart till ändamål som stipuleras i stiftelsens regler på följande vis.

De insamlade medlen används:

För att stödja Operans och balettens konstnärliga verksamhet. De insamlade medlen kan riktas till förverkligande av opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om verksamhet som stöder och ger mervärde åt opera- och balettproduktionerna (såsom att anställa gästspelande artister, vissa utvalda verk på huvudscenen, att organisera turnéverksamhet som bidrar till att göra opera och balett mera kända, till utgifter för avgiftsfria opera- och balettinspelningar samt andra utgifter som vållas av föreställningsverksamheten).

Till stöd för publikarbetet. Publikarbetet är deltagande konstnärlig verksamhet, föreställningar och evenemang som riktas till specialgrupper samt kompletterande utbildning till personal som redan sysslar professionellt med publikarbete.

Insamlade medel kan inte användas som stöd till Balettläroanstalten eller grundutbildning i konst  och inte heller för att idka eller stöda affärsverksamhet som möjliggörs av stiftelsens regler.

Operans och balettens stödstiftelse sr

De insamlade medlen används:

Till bidrag och stipendier till skapande eller utövande artister inom opera- och balettkonst samt till andra personer som arbetar i stödfunktioner för opera- och balettkonst. Bidrag kan beviljas nationellt eller internationellt.

Till stöd för Finlands nationalopera och -balett rs:skonstnärliga verksamhet genom att anskaffa värdefulla instrument till musikerna, för att stödja opera- eller baletturnéer till andra delar av Finland eller utomlands, för att sätta upp opera riktad till barn och aktiva workshoppar på annat håll i Finland, för att bekosta gästspel av en internationellt betydande artist, koreograf, dirigent eller motsvarande som inte annars skulle vara möjligt, för produktion av scenografi och kostym till opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om bidrag som stöder produktionerna och ger mervärde. Därtill kan insamlade medel användas för befrämjandet av opera- och balettkonst och till att göra operahuset mera representativt, trivsamt och känt i det egna landet och internationellt genom anskaffning av konstverk och inventarier.