Gå till innehållet

Finlands nationalopera och baletts kundregister – dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Namn: Finlands nationalopera och nationalbalett
FO-nummer: 01169369
Postadress: Helsingegatan 58, PB 176, 00251 Helsingfors

2. Person som ansvarar för registerärenden

Namn: Marknadsförings- och försäljningschef Joonas Holtari
Postadress: Helsingegatan 58, PB 176, 00251 Helsingfors
Telefon: (09) 4030 2310
E-post: joonas.holtari (at) opera.fi

Adressändringar: liput(at)opera.fi

3. Registrets namn

Finlands nationalopera och nationalbaletts kundregister

4. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter kan behandlas för att via olika kanaler sköta, administrera, utveckla och analysera en relation som bygger på en kundrelation och saklig anknytning, inklusive riktade service-, kommunikations-, marknadsförings-, förfrågnings- och statistikföringsåtgärder, andra motsvarande åtgärder samt nödvändiga verifierings- och datasäkerhetsåtgärder.

Personuppgifter behandlas på grundval av 8 § i personuppgiftslagen (med den registrerades samtycke, på uppdrag av den registrerade eller på basis av en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet som bygger på ett kundförhållande eller medlemskap).

Kunders personuppgifter kan behandlas för följande ändamål:

 •     hantering och utveckling av en kundrelation,
 •     marknadsföring,
 •     genomförande av en tjänst,
 •     verifiering av kundtransaktioner,
 •     utveckling av kundservicen och affärsverksamheten,
 •     analysering och statistikföring,
 •     opinions- och marknadsundersökningar samt
 •     andra motsvarande ändamål.

5. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

 •     kundens kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 •     information om områden som intresserar kunden och annan motsvarande information som kunden gett
 •     kundens ålder, kön, titel eller yrke och modersmål
 •     uppgifter om kundrelationen, t.ex. om kunden beställt biljetter, gett respons, tagit kontakt eller besvarat kundenkäter
 •     uppgifter om kommunikationen och anlitandet av tjänster, såsom besökta webbsidor
 •     registreringsuppgifter, såsom användarnamn, signatur, lösenord och annan eventuell identifikation
 •     uppgifter om kommunikation och användning av tjänster och innehåll som sker på olika verksamhetsställen eller via olika tjänster och kanaler, inklusive innehåll som den registrerade själv producerar samt nödvändiga kommunikations- och identifikationsuppgifter och tekniska uppgifter såsom inspelade telefonsamtal, cookies och annan nödvändig information
 •     eventuella tillstånd och samtycken
 •     eventuella uppgifter om reklamförbud samt
 •     eventuella andra uppgifter som insamlats med kundens samtycke

6. Regelmässiga källor

Kunduppgifter fås regelmässigt:

 •     av kunden själv via webbsidor, per e-post, per telefon, via en kundservicedisk eller på annat motsvarande sätt,
 •     med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker,
 •     via biljettförmedlingstjänster eller andra motsvarande tjänster som kunden anlitar.

Dessutom kan uppgifter som fås från t.ex. Befolkningsregistercentralen, Suomen Asiakastieto Oy eller andra pålitliga aktörer användas för att uppdatera befintliga kunduppgifter.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inga uppgifter överförs eller utlämnas till parter utanför Finlands Nationalopera. Inga uppgifter överförs eller utlämnas till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att granska uppgifter om honom eller henne som införts i registret. Begäran om rätt till insyn ska lämnas skriftligen, försedd med underskrift, till den adress som nämns i punkt 1.

Om det finns ett fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade skicka den i punkt 2 angivna personen som ansvarar för registerärenden en begäran om att felet ska korrigeras.

Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

I förbuds- och rättelseärenden kan den registrerade kontakta kundtjänsten per telefon eller post på den adress som nämns i punkt 1.

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material

Handlingar som innehåller personuppgifter och som behandlas manuellt förstörs efter att de behandlats ändamålsenligt.

Uppgifter som lagrats elektroniskt

Endast de anställda som har rätt att hantera kunduppgifter i sitt arbete är berättigade att använda det system som innehåller kunduppgifter. Varje användare har ett eget användarnamn och lösenord till systemet. Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med hjälp av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder.